Pro Plus Personal Training, gevestigd aan Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Pro Plus Personal Training
Adres: Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw-Vennep
Telefoon nummer: 06-36397949
E-mail adres: info@propluspersonaltraining.nl
Website: www.propluspersonaltraining.nl

Danny de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Pro Plus Personal Training Hij/zij is te bereiken via danny@propluspersonaltraining.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Plus Personal Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Meet gegevens zoals: gewicht, omtrek centimeters van het lichaam en voor en na foto’s
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@propluspersonaltraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Plus Personal Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Plus Personal Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Plus Personal Training) tussen zit. Pro Plus Personal Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Virtuagym food en fitness app, deze wordt gebruikt voor het loggen van voeding, coaching, en het opslaan van persoonlijke gegevens zoals lichaamsmetingen (gewicht, lengte, omtrek) ook email-adres, volledige naam wordt in deze app verwerkt. Dit systeem wordt gebruikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten die Pro plus personal training aan zijn cliënten aanbied. Deze informatie wordt alleen strikt gebruikt voor persoonlijke begeleiding, de informatie wordt niet verstrekt aan derde of andere doeleinde.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Plus Personal Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens: Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om betalingen te regelen en om contact/coaching te hebben/geven via telefoon, app of mail.
 2. Bewaartermijn: Jouw gegevens worden langer bewaard door Pro Plus Personal Training, maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.
 3. Reden Personalia: Zie punt 1.
 4. Bewaartermijn: zie punt 2.
 5. Reden Adres: zie punt 1.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Plus Personal Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Plus Personal Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Plus Personal Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@propluspersonaltraining.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pro Plus Personal Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Plus Personal Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@propluspersonaltraining.nl