ALGEMENE VOORWAARDEN PRO PLUS PERSONAL TRAINING

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. Pro Plus Personal Training: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Nieuw-Vennep, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63398737.
2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie Pro Plus Personal Training een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en deelneemt of beoogt deel te nemen aan door Pro Plus Sessie georganiseerde personal of small group trainingen, al dan niet in combinatie met lifestyle coaching.
3. Overeenkomst: iedere tussen Pro Plus Personal Training en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee Pro Plus Personal Training zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van personal of small group trainingen, al dan niet in combinatie met lifestyle coaching.
4. Sessie: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, aan de deelnemer door of namens Pro Plus Personal Training aangeboden personal of small group trainingssessie op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pro Plus Personal Training en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is een vrijblijvend intakegesprek en vervolgens aanmelding middels een inschrijfformulier vereist. Elk aanbod van Pro Plus Personal Training is vrijblijvend; Pro Plus Personal Training is nimmer verplicht een inschrijving of aanvraag voor een intakegesprek te aanvaarden.
2. De deelnemer staat ervoor in dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan Pro Plus Personal Training is verstrekt en de inschrijving van de deelnemer nadrukkelijk door Pro Plus Personal Training wordt geaccepteerd.
3. Vóór totstandkoming van de overeenkomst vult de deelnemer het door Pro Plus Personal Training aangeboden anamnese formulier volledig en naar waarheid in. Dit formulier is bedoeld om Pro Plus Personal Training in kennis te stellen van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer en ontheft de deelnemer, in geval de overeenkomst wordt gesloten, niet van zijn verplichten als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
4. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met Pro Plus Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
5. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer voorts dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze trainingen niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

 

ARTIKEL 4. | INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN

1. Pro Plus Personal Training is in geval van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, doch is daartoe niet verplicht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In geval Pro Plus Personal Training de uitvoering van de overeenkomst
overlaat aan derden, is hij nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare
tekortkomingen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur een maand. Het
inschrijfformulier vermeldt uitdrukkelijk de looptijd van de overeenkomst evenals het aantal sessies dat per week kan worden
afgenomen.
3. De overeenkomst eindigt door opzegging, doch niet eerder dan de oorspronkelijke overeengekomen duur is verstreken. Vindt
geen opzegging plaats, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een maand.
4. De deelnemer kan een stilzwijgend verlengde overeenkomst steeds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
een maand, waarbij opzegging tegen elke dag van de maand kan plaatsvinden.
5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

ARTIKEL 5. | AFMELDEN VOOR EEN SESSIE

In geval de deelnemer verzuimt deel te nemen aan een sessie, komt deze sessie voor de deelnemer te vervallen zonder dat hij aanspraak maakt op het inhalen van die sessie op een later tijdstip, dan wel enige andere (financiële) compensatie. In afwijking van het vorenstaande geldt dat de deelnemer op grond van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd is een sessie in te halen op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip, mits de deelnemer zich uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie heeft afgemeld onder opgave van de reden die tot de afzegging heeft geleid. In geval Pro Plus Personal Training gegronde redenen acht te hebben om aan te nemen dat van ziekte of overmacht geen sprake is, bestaat geen recht op inhalen van de geannuleerde sessie dan wel andere compensatie.

 

ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN EEN SESSIE DOOR PRO PLUS PERSONAL TRAINING

1. Pro Plus Personal Training spant zich in een geplande sessie doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn deze te verplaatsen. Pro Plus Personal Training streeft ernaar hiervan uiterlijk 24 uur tevoren mededeling te doen aan de deelnemer.
2. In geval een geplande sessie door overmacht geen doorgang vindt, wordt in overleg met de deelnemer een alternatieve datum overeengekomen. Pro Plus Personal Training kan niet garanderen dat op die datum de eventuele groepssamenstelling gelijk is aan die van eerder gerealiseerde of geplande data.
3. Tenzij om zwaarwegende redenen van de zijde van de deelnemer geen alternatieve datum voor de sessie kan worden vastgesteld, geldt in geval de deelnemer weigert mee te werken aan de vaststelling daarvan, dat de aanspraak op compensatie, zowel financieel als wat betreft inhalen, vervalt.

 

ARTIKEL 7. | ALGEMENE BEPALINGEN VOOR TRAININGEN

1. Pro Plus Personal Training voert elke sessie uit naar beste inzicht en vermogen. Pro Plus Personal Training verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Pro Plus Personal Training staat nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
2. De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.
3. Sessies worden verzorgd op een door Pro Plus Personal Training aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruik van schone sportkleding en –schoeisel is verplicht.
4. De deelnemer verbindt zich ertoe gedurende de sessie de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
5. De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de trainingslocatie.
6. De deelnemer aanvaardt alle inspanningsverplichtingen op zich te nemen die conform de door Pro Plus Personal Training
verstrekte instructies aan hem worden opgedragen.
7. De deelnemer dient Pro Plus Personal Training steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor
het verantwoord volgen van de sessie van belang kunnen zijn.
8. De deelnemer is verplicht pijn, vermoeidheid, of veranderingen die tijdens of na de sessie optreden te melden aan Pro Plus
Personal Training, evenals veranderingen in de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.

 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Pro Plus Personal Training is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Pro Plus Personal Training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Pro Plus Personal Training

gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor
de betaling(en) heeft gesteld.
3. Voorts is Pro Plus Personal Training gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan
in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de
overeenkomst door Pro Plus Personal Training te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer.
5. De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Pro Plus Personal
Training op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien Pro Plus Personal Training de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de deelnemer
terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. Pro Plus Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van Pro Plus Personal Training die daardoor worden belemmerd opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden.
3. Indien Pro Plus Personal Training bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de deelnemer de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan gehele of gedeeltelijk restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs als voorzien in deze algemene voorwaarden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het inschrijfformulier bevat een zo volledig mogelijke opgave van alle prijsfactoren. In geval overeengekomen is dat op een door de deelnemer aangewezen locatie uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, komen de door Pro Plus Personal Training te maken reiskosten aanvullend voor rekening van de deelnemer.
2. Pro Plus Personal Training is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen en zal daarvan in geval van een prijsstijging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de deelnemer. In geval de deelnemer niet met de prijsstijging instemt, stelt Pro Plus Personal Training de deelnemer gedurende een maand na vorenbedoelde mededeling in staat de overeenkomst op te zeggen alvorens de prijswijziging voor de deelnemer van kracht wordt.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen maandelijks te geschieden middels automatische incasso.
4. In geval van automatische incasso, is Pro Plus Personal Training gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd, dan wel gestorneerd wordt. Pro Plus Personal
Training is in dat geval gerechtigd de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
5. In geval betaling middels overboeking is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op
de door Pro Plus Personal Training voorgeschreven wijze.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de deelnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim
van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de deelnemer
verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Pro Plus Personal Training, draagt hij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden. In het bijzonder is Pro Plus Personal Training niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
2. Deelname aan sessies geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Pro Plus Personal Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een sessie. De deelnemer vrijwaart Pro Plus Personal Training van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
3. (Voedings)adviezen en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer opgevolgd.
4. Pro Plus Personal Training geeft uitvoering aan sessies naar beste inzicht en vermogen. Pro Plus Personal Training verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of

onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Pro Plus Personal Training, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
5. Pro Plus Personal Training draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan Pro Plus Personal Training is verstrekt.
6. Alle informatie van Pro Plus Personal Training heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer een arts te raadplegen voordat diëten worden aangepast en/of de deelnemer begint met een trainingsprogramma. De deelnemer stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van Pro Plus Personal Training voor eigen rekening te nemen.
7. Pro Plus Personal Training wordt gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Pro Plus Personal Training aangeboden diensten. Tevens kan Pro Plus Personal Training niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychische klachten.
8. Pro Plus Personal Training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Pro Plus Personal Training bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pro Plus Personal Training aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Pro Plus Personal Training toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

9. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Pro Plus Personal Training mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Pro Plus Personal Training betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pro Plus Personal Training nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Pro Plus Personal Training dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Pro Plus Personal Training, zal de deelnemer Pro Plus Personal Training vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Pro Plus Personal Training.
11. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Pro Plus Personal Training beschikbaar gestelde trainingsmaterialen en overige eigendommen van Pro Plus Personal Training. De deelnemer staat ervoor in dat hij tegen dergelijke risico’s voldoende is verzekerd.
12. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pro Plus Personal Training bedraagt één jaar.

 

ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Pro Plus Personal Training op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Pro Plus Personal Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pro Plus Personal Training niet gehouden tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Pro Plus Personal Training behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door hem verstrekte informatie, tips en ideeën, alsmede op de door hem gehanteerde werkwijzen, in welke vorm dan ook. Het is de deelnemer verboden deze vermogensrechten van Pro Plus Personal Training te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren, aan derden beschikbaar te (doen) stellen of te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Pro Plus Personal Training aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.